Free for Kid (ฟรี)

  Login (เข้าสู่ระบบ)
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


  Calendar (ปฏิทินกิจกรรม)
« พฤษภาคม2561 »
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

  Short Cut (เมนูลัด)

  Link (ลิงค์)

โรงเรียนสร้างเสริมอัจริยภาพเด็กและภาษา  (The School of Kid's Intelligence and Linguistics)
แห่งแรกและแห่งเดียว ที่ใช้ระบบสร้างเสริมความฉลาดเด็กเล็กอย่างเต็มรูปแบบ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด

 

การสร้างลูกให้เป็นเด็กฉลาด เป็นเรื่องที่เกิดจากความตั้งใจของพ่อแม่ ควรเริ่มตั้งแต่ในเด็กเล็ก และทำอย่างเป็นระบบแบบแผน มีความต่อเนื่อง จึงจะประสบความสำเร็จ ยิ่งทำมากก็ได้มาก ไม่มีมากที่สุด หรือน้อยที่สุด"...

สถาบัน IQ KID PLANNER
สถาบัน IQ.KID.PLANNER จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับพ่อแม่และจัดการเรียนการสอนตลอดจน บริการอื่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและความฉลาดเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีอย่างเป็นระบบแบบแผนและต่อเนื่องเพื่อให้เด็กมีรากฐานที่ดีพร้อมจะก้าวต่อไปในการศึกษาและการใช้ชีวิตในภายภาคหน้า

ทางสถาบันได้รับการรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ และจัดตั้งเป็นโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง บุคลากรและครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก

ที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ อดีตกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ...
ขยาย หรือ อ่านต่อ>>
Bulletin Board (ประกาศ) ขยาย หรือ อ่านต่อ>> 
ไม่พบข้อมูล
Overview ขยาย หรือ อ่านต่อ>> 
 ทำไมต้องเสริมสร้างความฉลาดเด็กตั้งแต่วัยเริ่มต้น ?

"Children are likely to live up to what you believe of them"... Lady Bird Johnson 

1) จากการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องยาวนาน การสร้างความฉลาดให้เด็กไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ใน 6 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดต่อพัฒนาการของสมอง

2) การเสริมสร้างพัฒนาการและความฉลาดให้เด็กในช่วง 6 ปีแรกอย่างเป็นระบบ แบบแผนและต่อเนื่องจึง เป็นการวางรากฐานชีวิตที่สำคัญ เด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า เช่น ระบบความจำ สมาธิ เชาว์ปัญญา และการคิดอย่างเป็นระบบ การปรับตัวทางด้านสังคมเป็นต้น

3) การแข่งขันกันในอนาคตเป็นการแข่งกันทางสติปัญญาและองค์ความรู้ คนที่จะอยู่บนยอดของปิระมิดจึงต้องมีความเป็นเลิศทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม จริยธรรม การสื่อสารและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

4) พ่อแม่จำนวนมากให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพัฒนาการและความฉลาดของลูกตั้งแต่วัยเริ่มต้น ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะฉายแววความฉลาดตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษา ความแตกต่างจากเด็กทั่วไปจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

5) พัฒนาการและความฉลาดเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเด็กทุกคน พ่อ แม่และผู้ดูแลเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่จะส่งเสริมพัฒนาการและความ ฉลาดของเด็ก แต่ต้องมีเวลา ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง

6) เริ่ม ต้นอย่างไร? เริ่มจากความเชื่อและทัศนคติของพ่อแม่ก่อน จากนั้นต้องมีการวางแผนหรือวางโรดแมพ (Road Map) ทำอย่างเป็นระบบแบบแผนและลงมือปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง IQ.KID.PLANNER ช่วยได้ในสิ่งดังกล่าว


อ่านรายละเอียด ความเข้าใจเบื้องต้นการสร้างเสริมความฉลาดในเด็กเล็ก ... 
ขยาย หรือ อ่านต่อ>>
 หลักสูตร - Baby Genius and IQ Kid Wonder Program™

"I continue to believe that if children are given the necessary tools to succeed, they will succeed beyond their wildest dreams!"... David Vitter 

เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรสร้างเสริมพัฒนาการและความฉลาดเด็กเล็กของ ยุโรป และอเมริกา การเรียนในชั้นจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อให้เด็กมีการซึมซับภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเริ่มต้นอย่างเป็นธรรมชาติ

ในช่วงแรกเกิดถึง 3 ปี หลักสูตรนี้เน้นการส่งเสริมพัฒนาการและกระตุ้นสมองซีกซ้ายซีกขวา ในช่วงอายุ 3 ถึง 6 ปีเน้นการสร้างเสริมความฉลาดให้เด็กอย่างเป็นระบบแบบแผนและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมของเด็กในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา 
ขยาย หรือ อ่านต่อ>>
 
 ระบบการเรียนการสอน

"Tell me and I forget, Teach me and I remember, Involve me and I learn"...Benjamin Franklin 

การเรียนการสอนถูกจัดวางอย่างเป็นระบบแบบแผนและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างเสริมความฉลาดให้กับเด็กทั้งที่สถาบันและที่บ้าน เริ่มจากการวางเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงเวลา จากนั้นจะมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการส่วนที่เด็กยังขาด แล้วจัดให้มีการมีการสอนทบทวน โดยท้ายที่สุดเด็กทุกคนจะได้คะแนนเต็มเสมอ

หัวใจของความสำเร็จในการสร้างความฉลาดเด็กคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดจากการทำด้วยความรัก ความสนุก ไม่เครียด และไม่เป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสถาบันตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง 
ขยาย หรือ อ่านต่อ>>
 บริการของ IQ.KID.PLANNER

" The most worthwhile investment I ever made in my life is education " 

1.การเรียนการสอนตามหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดเด็กในวัยเริ่มต้น
2.ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมเด็กและพัฒนาความฉลาดสำหรับเด็กเล็ก
3.ให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินสำหรับลูกเพื่อการศึกษาในอนาคต
4.จำหน่ายชุดอุปกรณ์และของเล่นเฉพาะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและความฉลาดเด็กเล็ก
5.หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองและพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดเด็กเล็ก
6.ให้บริการครูพี่เลี้ยงส่วนตัว 
ขยาย หรือ อ่านต่อ>>
 
FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ขยาย หรือ อ่านต่อ>> 
ไอคิคิด แพลนเนอร์ มีที่มาอย่างไร แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร
  ที่มาของหลักสูตร เริ่มจากคำถามว่า เราต้องตระเตรียมเด็กอย่างไรบ้าง เพื่อก้าวไปในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคงและสามารถอยู่บนยอดของปิระมิดได้ ซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยที่สำคัญ คือ สติปัญญา ภาษาที่สอง (เป็นอย่างน้อย) และการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเก่ง...
หลักสูตรของ ไอคิคิด แพลนเนอร์ เน้นการพัฒนาด้านใดเป็นพิเศษ เช่น สมอง 2 ซีก กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ IQ หรือ EQ
  หลักสูตรของ ไอคิวคิด แพลนเนอร์ แบ่งออกเป็นสองส่วนตามพัฒนาการของสมองเด็กเล็ก โดยโปรแกรม Baby Genius สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง สามขวบ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็กในทุกด้านตามช่วงอายุแต่ละช่วง เน้นการสร้างเสริมของสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวกับ จินตนาการ คว...
จุดแข็งของหลักสูตรของไอคิวคิด แพลนเนอร์ คืออะไร
  เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรตามมาตราฐานการพัฒนาความฉลาดเด็กเล็กของยุโรปและอเมริกา โดยทางโรงเรียนนำระบบที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับเด็กไทยที่สุดมาใช้ โดยทุกหลักหลักสูตรจะได้รับการปรับปรุงและตรวจสอบ และประเมินผล จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  ...
เมื่อมาเรียนกับไอคิวคิดแล้ว เด็กจะได้อะไร
สำหรับเด็กทารกถึงวัยเตาะแตะ เด็กจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ตามแต่ละช่วงเวลา (Window of Opportunity) การเข้ากลุ่มกับเด็กอื่นและคุณครูทำให้เป็นเด็กที่กล้าเข้าสังคม การพัฒนาศักยภาพของสมองซีกขวา และซึมซับกับภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็ก ใ...
News Letter (รับข่าวสาร)
  อีเมล์ของคุณ :   
 
 
 สมัคร      ยกเลิก

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE